MISEREND

Szentmise hétköznapokon:
kedd, péntek - 7:00
szombat - 18:00
vasárnap - 9:30

Igeliturgia:
hétfő, szerda - 7:00

Rózsafüzér: szombat - 7:00

Elérhetőségek:
telefon: +36 29 340 513
mobil: +36 30 325 7173
e-mail:
Káposztássy Béla plébániai kormányzó: kaposztassy.bela@vaciegyhazmegye.hu
plébánia: gyalrkp@gmail.com
Bankszámla szám: 64400044-30065885-51100002

Gyáli Katolikus Értesítő 2013 Húsvét-Pünkösd

Body: 

Elérhetőségeink:

Cím: Római Katolikus Plébánia,
Gyál, Szent István út 36.
www.gyalikatolikusegyhaz.hu
Tel. Hivatal: 06/29-340-513
Hefler Gábor: 06/20-539-2875
Fekete Roland: 06/30-503-6930

„Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,25)

Jézus búcsúzik tanítványaitól. Nem beszél mellé, hanem a lényeget akarja elmondani. Halála előtt, mintegy közli a végakaratát tanítványaival:

„Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn13,34). Összefoglalja 3 éves tanításának lényegét: „szeressétek egymást”, és a szeretet mértékét is meghatározza: „ahogy én szerettelek titeket”.


Mit jelent Jézus szótárában a szeretet?

Jézusnál a szeretet nem egy rózsaszín ködfelhő, szeressük egymást gyerekek, minden happy. A szeretet konkrét tettekben nyilvánul meg:
- odafordul a szegényekhez, a betegekhez, az elesettekhez.
- tanítványait meghívja egy közösségbe, szeretettel veszi őket körül.
- megmossa tanítványai lábát, holott sokszor a „fejüket” kellene megmosni.
- megbocsátja vétkeit a bűnbánó asszonynak, és ott a kereszten, még a halála pillanatában a jobb latornak.

Szent János apostol írja: „Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van… mert az Isten a szeretet” (1Jn 4,7).
Milyen az Isten szeretete?
- Aki elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk (Jn 3,16).
- Aki elébe siet a mindenét eltékozló fiának (Lk 15,11-32).
- Aki jobban örül az 1megtérő bűnösnek, mint a 99 igaznak (Lk 15,4-7).
- Aki irgalmas szamaritánusként gyógyítja lelkünk sebeit (Lk 10,25-37).

Mert ilyen az Isten szeretete:

- Aki elengedi az adósságunkat, tartozásunkat, egyszülött Fia, Jézus Krisztus keresztáldozata miatt, „mert megesett rajtunk a szíve” (Mk 6,30).
- Aki irgalmas szamaritánusként ápolja, gyógyítja, megtört lelkünk sebeit, „mert megesett rajtunk a szíve” (Lk 10,33).
- Aki, mint szeretetét tékozló apa, mindig visszavár bennünket az atyai házba, „mert megesett rajtunk a szíve” (Lk 15,20).
„Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért” (Jn15,13).
Ez az, amely megmutatja az Isten jóságát mások számára. A sze-gények támogatása a testvéri szeretet egyik fő tanúságtétele, ugyanakkor az igazságosság gyakorlásának is a módja. A tevékeny keresztény élet mások felé sugározza Isten jóságát.
Az emberek sok helyen keresik a szeretetet. Az ember legfőbb célja az életben, hogy szeressék, értékeljék, elfogadják, és tiszteljék. Isten szeretete más. Ő arra tanít, hogy nem az tölt be, ha a középpontban vagyunk, hanem az, ha önzetlenül adjuk magunkat. Tőle tanuljuk ezt! Az Isten nem önző okokból akarja, hogy dicsőítsük, hanem azért, mert nem tudunk értelmes életet élni, ha nem töltekezünk be Vele – a Szeretet forrásával. Amikor az emberek mások-ban próbálják megtalálni ezt a tökéletes szeretetet, akkor valami más dolgot tesznek az Isten helyébe.
Ezek lesznek azok a bálvány-istenek, amelyek megkötöznek, és kérik, hogy előttük boruljunk le. A pénz, a hatalom, a karrier, a szex bálvány-istene előtt!!! A másik ember nem tudja betölteni az elvárásainkat – túl korlátolt és esendő az ember, s ez az elvárás túl nagy teher számára, mert neki magának is szüksége van erre a tökéletes szeretetre, az Istentől.
Ha egy személy elutasítja Istent, akkor az önazonosságát és önértékét az életben abból akarja nyerni, amit tesz, hogy mások elfogadják őt. A másik embertől karja kikényszeríteni, hogy szeresse őt. Érzi annak a szükségét, hogy szeressék, de gyakran csalódni fog, ha emberekben keresi ezt a tökéletes isteni Szeretetet. Ez nagyon megterheli a kapcsolatokat és elveszi a másik ember szabadságát. Az ilyen szeretet önző, nem önzetlen.
Az üres sír és a feltámadt Krisztus látványa újra örömmel töltötte el a ta-nítványok szívét, mert az elválás fájdalmát felülmúlta a viszontlátás öröme. Az üres sír a számunkra is a remény és Krisztus szeretetének a bizonyítéka!
Áldott Húsvétot mindnyájatoknak! Fekete Roland, káplán

A pünkösdnek jeles napján

Mindannyiunk számára csodálatos eszköz a repülőgép. Általa röpke idők alatt jutunk egyik helyről a másikra. Hihetetlen nagy közlekedési tér áll a rendelkezésünkre, az egész égbolt. Egy mindenütt ott levő közegben, a levegőben közlekedik. Minden más közlekedési eszköznél nagyobb sebességre képes. Méreteiben is ma már olyan óriás gépek vannak, mintha egy háztömb emelkednek magasba. Vannak hozzá műszerek, amelyekkel tájékozódni lehet. Lehet mérni a sebességen kívül a magasságot, a levegő hőfokát, sűrűségét, annak egyéb adottságait, ugyancsak műszerrel lehet kapcsolatot tartani a földi irányító központtal, műszerek a gép belső adottságait, az üzemanyag mennyiségét, stb. Csak egy fel-leszálló pályát kell építeni! Eredményessége: forradalmi módon megváltoztatta az egész emberiség életét. Nem ragozom tovább, hiszen ezt csak egy hasonlatnak szánom.
Jézus korának, valószínű, hogy ősidők óta az irányítható repülő „eszköz” a postagalamb volt. Őt a Teremtő szerelte fel szárnyakkal, amellyel birtokba vette a levegőt, és az embereknek segítségére volt üzenetek továbbításában. Neki is van csodálatos műszerparkja, amellyel számunkra még most sem egészen követhető módon tájékozódni tud. Tudja érzékelni a körülötte levő dolgokat, a levegő hőmérsékletét, a szeleket stb. „Őt” sem részletezem tovább, mert ő is csak egy hasonlat. Nem képzelhetjük a Szentlelket galambnak. A Biblia annyit ír Jézus megkeresztelkedésekor, hogy mintegy galamb ott lebegett felette a Szentlélek. A fentiek alapján talán érthető, hogy miért éppen galamb volt a Szentlelket megjelenítő jelkép. Fejtsük ki ezt is.
A Szentlélek szerepe, tevékenysége megértéséhez szólni kell az Atyáról és a Fiúról is. Az Atya a Teremtő. Ott van a Lélek is. Isten lelke lebegett a vizek felett... A Fiú a Megváltó, az Újrateremtő. Működése kezdetén: ...megnyílt az ég, és Isten lelke, mint galamb leszállt és föléje ereszkedett...Sok-sok példát lehetne még felsorolni a Szentlélek Atyával, Fiúval való kapcsolatáról, de most legyen ennyi elég. Ebből is látszik, hogy a Lélek a kapcsolatokat teremtő isteni személy. Ahogy ezt az imént a repülőgépről és a postagalambról is leírtuk. Szinte minden mozzanat átvihető a hasonlatból, a hasonlítottból a hasonlóra.
A Szentlélek: sebessége időben nem is mérhető, a gondolat terjedésénél is nagyobb. A tér és az alanyok, akiknek a szolgálatában áll, végtelen. Abszolút pontosan ismert mindenkit. Pontosabb minden számítógépnél. Néhány éve még nem tudtunk hasonlatot mondani, hogy foglalkozik Isten minden emberrel egyszerre. Ma már egy telefondrót is jó példa erre, amely akár millió ember
üzenetét is viheti egyszerre. Nem a telefonvonalak, hanem a készülékek le-hetnek túlterheltek.
A repülőt lehet rosszra is használni, pl. bombák szállítására, ledobására, de a postagalambot nem lehet rábírni önmagában egy hazug hír továbbítására. Ő csak feladatot ismer. A Szentlélek abszolút csak építő erő, rombolásra lehetetlen haszni. Nemcsak annyit tud, amit az ember beletáplál. Ő az, aki az ember minden gondolatának kezdeményezője.
A Szentlélek egy olyan személy, akit, ha „lehívunk”, ma is forradalmasítja az életünket. Szinte azt mondhatom, hogy a fenti gondolatot, a Szentlélek kapcsolatteremtő tevékenységét foglalja imába a bérmálkozók imája:

Szentlélek!
- Te mindenütt ott vagy, ahol Jézus megtestesül:
A Szentírásban, Máriában, a kenyérben és borban, a két-három imádkozóban!
- Te abban tudod kialakítani Jézust, aki téged vár:
Add várnom arra, hogy szent legyek! Add, hogy kialakítsam az életemben a Rád váró csendes imák idejét.
- Te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy.
Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a telje s szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki - ahogyan Mária elindult Erzsébethez – kilép önmagából, s elindul mások felé.
- Te a tanúságtétel Lelke vagy.
Szítsd fel bennem a teljes szabadságot
- Te a közösség, az egység Lelke vagy.
Add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol a széthúzás uralkodik, oda a Te erődben a megbocsátást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem.
- Te a kereszten kiárasztott Lélek vagy.
A megnyílt oldalából jöttek létre a szentségek végső formájukban, azok létrehozásában pedig valóban mindenütt ott van a Szentlélek.
- Te a szabadság, az öröm és a remény Lelke vagy.
Add biztosan és szabadon remélnem, hogy Te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni benne, mint amire én - folyton újra visszaeső gyöngeségemben – valaha is képes volnék.
Szentlélek, a tűz Lelke! Gyújtsd lángra a lelkeket, és tégy engem is tüzed hordozójává. Ámen.

Hefler Gábor, plébános

Címkék: