MISEREND

Szentmise hétköznapokon:
kedd, csütörtök, péntek - 7:00
szombat - 18:00
vasárnap - 9:30

Rózsafüzér: szombat - 7:00

Elérhetőségek:
telefon: +36 29 340 513
mobil: +36 30 325 7173
e-mail:
Káposztássy Béla plébániai kormányzó: kaposztassy.bela@vaciegyhazmegye.hu
plébánia: gyalrkp@gmail.com
Bankszámla szám: 64400044-30065885-51100002

Egyháztanács

Body: 

Váci Egyházmegye szabályzata az egyházközségek számára:

1
A szabályzatban szereplő kiemelések a helyi közösségünk számára vannak kijelölve.
A VÁCI EGYHÁZMEGYE EGYHÁZKÖZSÉGI TANÁCSAINAK SZABÁLYZATA
1) Az egyetemes egyházjog plébániának magát a hívek közösségét nevezi
(CIC 515-518). Az egyházközség szót mint a plébánia közösségének szép régi magyar
elnevezését használjuk. A plébánia jellegéről és működéséről az egyetemes
egyházjog intézkedik (CIC 515-552). A Váci Egyházmegyében a plébánia vagy a
plébániarészek (filiális egyházközségek) tanácsadó testületeiről a jelen szabályzat
rendelkezik.
2) Minden plébánián (és lehetőség szerint filiális egyházközségekben) legyen
egyházközségi tanács! Ezen belül legyen egy legalább három tagú lelkipásztori
tanács (vö. 536. k.) és egy legalább három tagú gazdasági tanács (vö. 537.
k.). A két tanács tagjain kívül az egyházközségi tanács tagjai még a különböző
szakterületek (pl. karitász, katekézis, ifjúság, család, liturgia, stb.) felelősei és
más szolgálattevők.
3) Az egyházközségi tanács vezetője a plébános, illetve plébániai kormányzó
vagy az 517. k. 2. § szerinti plébániavezető, továbbiakban felelős lelkipásztor.
Ez utóbbi esetben a moderátor lehetőség szerint vegyen részt az üléseken.
4) A plébániai tanácsok tanácsadó testületek, amelyek segítik a felelős lelkipásztort,
aki a döntéshozó.
5) A lelkipásztori tanács feladata (szükség szerint más közreműködők bevonásával)
a plébánia lelkipásztori tervének elkészítése, melynek tartalmaznia
kell a következőket:
a) Hogyan tud a közösség Jézus szándékának megfelelni, hogy a föld sója
és a világ világossága legyünk?
b) Hogyan tudja a közösség keresztény küldetését teljesíteni a jelen társadalmi
körülmények között?
c) Ehhez a célkitűzéshez milyen feltételek szükségesek?
d) Mi szükséges ahhoz, hogy megerősödjön a közösség? (Pl. felnőtt katekézis,
bibliakör, katekumenátus, lelkigyakorlat, stb.)
e) Hogyan tudjuk segíteni az új nemzedék hitre való nevelését? (Pl.
2
szentségi felkészítés, ifjúsági pasztoráció, házassági felkészítés,
családpasztoráció.)
f) Hogyan tud a közösség segíteni a családoknak, betegeknek, rászorulóknak?
g) Hogyan tud részt venni a társadalom gondjainak enyhítésében? (Pl.
karitász szolgálat.)
h) Hogyan tud kapcsolatot ápolni az egyházmegye más közösségeivel, illetve
más egyházi és világi szervezetekkel?
i) Összességében: Hogyan tudunk jobb keresztények lenni?
j) A lelkipásztori tervezésben a népegyház értékes örökségét megőrizve
keressük az új pasztorációs utakat a szélsőségek elkerülésével.
6) A gazdasági tanács feladata a plébánia költségvetésének és számadásának
elkészítése, valamint a felelős lelkipásztor segítése a plébánia pénzügyi,
gazdasági, könyvelési és gondnoki feladatainak megszervezésében. Ez a
tanács felel meg az egyházi törvénykönyv 537, 532 és az 1281-1282 kánonjainak,
s így a felelős lelkipásztor mellett segítő szerepe van. Kötelesek gondoskodni a
vonatkozó egyházi és állami előírások betartásáról.
7) A plébánia tulajdonát képező készpénzt a felelős lelkipásztoron kívül
csak az a személy kezelheti, akit ezzel a felelős lelkipásztor írásban kifejezetten
megbíz.
8) Az egyházközségi tanács vezetője a felelős lelkipásztor. A testület tagjait
a felelős lelkipásztor jelöli ki a hívek véleményének meghallgatása után. A felelős
lelkipásztor az egyházközségi tanács tagjainak meghallgatása után kijelöli a
világi elnököt, aki mind a lelkipásztori, mind a gazdasági tanács ülésein legyen
jelen.
9) Az egyházközségi tanácsnak hivatalból tagjai a káplán, a diakónus, a
kántor, a hitoktatók közül legalább egy, és ha van katolikus iskola, annak az igazgatója.
10) Az újonnan létrejövő testület összetételét a felelős lelkipásztor terjeszti
fel a megyéspüspöknek. A testület a megyéspüspöktől kapott megbízással jön
létre.
11) Az újonnan megválasztottak a következő vasárnapok egyikén, a hívek
jelenlétében, szentmise keretében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és mindenben
az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják képviselni.
Az ígéret szövege: "Én .... Isten előtti felelősségem tudatában / ünnepélyesen
megígérem, / hogy mint a ............. egyházközségi tanács tagja /
életemmel és munkámmal / Egyházunk javát akarom előmozdítani, / erköl3
csi és anyagi értékeit védve. / Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe
véve / Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint / akarok
munkálkodni. / Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, / a Magyarok Nagyasszonyának,
/ egyházmegyénk védőszentjének, Szent Mihálynak a pártfogását,
/ a hívek áldozatos támogatását / és Egyházunk áldását. / Ámen.
12) A lelkipásztori tanács lehetőség szerint havonta, a gazdasági tanács legalább
negyedévenként, az egész egyházközségi tanács legalább félévenként
ülésezzék.
13) Az egyházközségi tanács tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik:
a) tartósan az egyházközség területén laknak,
a) ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek
az egyházközség életében,
b) teljesen cselekvőképesek,
c) az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének
közösségéből,
d) megbérmálkoztak (ettől egy ideig el lehet tekinteni),
e) minden vasárnap részt vesznek szentmisén,
f) egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
g) 18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
h) készek e feladat ellátására.
14) Aki betöltötte a 70. életévét, őt az egyházközségi tanács tiszteletbeli
tagnak választhatja. A tiszteletbeli tag nem rendelkezik a tagok jogaival és kötelezettségeivel.
15) A tagok számára nagyon ajánlott a részvétel a Váci Egyházmegye és az
Apor Vilmos Katolikus Főiskola által szervezett Egyházközségi Tisztségviselők
Képzésén. Hosszú távú cél, hogy lehetőleg minden tag részt vegyen a képzésen.
Ettől el lehet tekinteni azok esetében, akiknek teológiai végzettségük van.
16) Az egyházközségi tanács tagjainak jelölésénél figyelemmel kell lenni arra,
hogy a plébánia híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor,
nem, foglalkozás és a település földrajzi részei szerint; hogy a jelölt elkötelezett
és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja
a velejáró munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli
lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik.
17) Az egyházközségi tanács megbízatása három évre szól. Megbízatása
megszűnik a három év leteltével vagy a megyéspüspök külön intézkedésével.
18) Az egyházközségi tanács tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra
nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár.
19) A főpásztor által kinevezett lelkipásztor egyházi szempontból nem al4
kalmazottja a plébániának, sem pedig az egyházközségi tanácsnak, hanem a
püspök munkatársa apostoli küldetésének megvalósításában. Ezért Isten után a
megyéspüspöknek tartozik felelősséggel. Istentiszteleti szolgálatát és lelkipásztori
munkáját a főpásztor az esperesen keresztül, vagy személyesen ellenőrzi.
20) A plébániai kormányzó (539. k. és 540. k.) illetve a plébániavezető (vö.
517. k. 2. §) jogai és kötelességei az egyházközségi tanács tekintetében megegyeznek
a plébánoséval.
21) Bármilyen vitás kérdésben a megyéspüspök dönt. Nagyon vigyázzanak
a tanácsok tagjai, hogy nézeteltérés esetén szakadást ne idézzenek elő, hanem a
hívek közösségének egységét szolgálják!
Jelen szabályzat érvénybe lép 2011. június 12-én, pünkösd vasárnapján
Minden eddigi intézkedés, amely e szabályzattal ellenkezik, érvényét veszíti.
Vác, 2011. május 15-én
Dr. Beer Miklós
váci püspök

Címkék: