MISEREND

Szentmise hétköznapokon:
kedd, péntek - 7:00
szombat - 18:00
vasárnap - 9:30

Igeliturgia:
hétfő, szerda - 7:00

Rózsafüzér: szombat - 7:00

Elérhetőségek:
telefon: +36 29 340 513
mobil: +36 30 325 7173
e-mail:
Káposztássy Béla plébániai kormányzó: kaposztassy.bela@vaciegyhazmegye.hu
plébánia: gyalrkp@gmail.com
Bankszámla szám: 64400044-30065885-51100002

Gyáli Katolikus Értesítő 2012/1

GYÁLI KATOLIKUS ÉRTESÍTŐ
2012. templom búcsú

Elérhetőségeink:
Cím: Római Katolikus Plébánia,
Gyál Szent István út 36.
Honlap: Gyáli Katolikus Egyház
Tel. Hivatal: 06/29-340-513
Hefler Gábor: 06/20-539-2875
Fekete Roland:06/30-503-6930

Programok:
1. Templom búcsú: aug. 19.-én, vasárnap
10 órakor ünnepi szentmise – vendég pap: Hegedűs László
kispesti apát plébános
11 órakor ünnepélyes körmenet a város központjában:
Vendégek: Az ecsegi hívek, ifjúsági énekkar.
A Rendőrség és a Tűzoltóság biztosítja a körmenet
zavartalanságát.
A magyar szentek 40 db. zászlóit fogjuk felvonultatni, és a gyermekek táncának is örülhetünk, a szokásos körmeneti áhítat mellett.
2. Szeptember közepétől minden gyáli iskolában és óvodában tanítunk
hittant.

3. Ugyancsak szeptembertől Családi napközit működtetünk a plébánián: Spanyiel Lili: 06-30-572-8733

4. Plébániai közösségeink:
Rózsafüzér Társulat, Énekkar, Ifjúsági Hittanosok, Neokatekumen közösség, Ministráns csoport, stb. kívánság és lehetőségek szerint.

Fekete Roland káplán atya bemutatkozása:
„Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok.
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.”
(Mécs László: A királyfi három bánata)

Egyedüli gyermek lévén, szüleim valóban királyfihoz méltó módon neveltek, megadva nekem mindazt a szeretetet, amelyről nagyon sokan csak álmodnak. Gyermekkoromat Nógrád megye hegyekkel körülölelt kis településén töltöttem. Ezért is kedvesek számomra mind a szülőfalum, Ecseg, mind a festői szépségű Cserhát hegységei, mert már kisgyermekként hatalmas túrákat tettünk az egész családdal.
Antoine de Saint-Exupéry írja az egyik művében: „ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy szó nélkül kiosztod a munkásoknak a szükséges szerszámokat, és kiadod a parancsot a hajó megépítésére. Hanem először a munkások szívében keltsd fel az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt…”
Csodálatos a gondviselő Isten jósága és szeretete! Nem erőlteti ránk az Ő akaratát, hanem tiszteletben tartja a mi döntésünket, ez az ember szabad akaratának az alapja. Hosszú időnek, több évnek kellett eltelnie attól a naptól kezdve, amikor nagymamám először – kb. 6 évesen – elvitt a templomba, addig, míg Vácra kerültem a szemináriumba. Amikor először voltam misén, rengetegen voltak körülöttem, mert elsőáldozás volt. Nem láttam semmit, ezért kiültem a padok közé a szőnyegre. Egy hétig erről beszéltek a faluban! Jó pár évvel később meg arról, hogy biztosan pap leszek, mert milyen szépen ministrálok!
Nem is gondoltam volna, hogy az Isten milyen előrelátóan készít fel a feladatok elvégzésére. Balassagyarmaton, a Szalézi Plébánián töltöttem a polgári szolgálatos időmet, amit a sorkatonaság helyett teljesítettem. A balassagyarmati Szalézi Plébánián töltött 1 év jó alkalom volt arra, hogy belelássak a papi élet „rejtelmeibe”. Ezért is nem volt nehéz számomra, amikor Ceglédre kerültem, plébániai gyakorlatra. Ezúton is köszönöm Bokros Levente atyának, hogy befogadott és elfogadott, hogy tanácsaival látott el.
Nagyon hálás vagyok a mindenható Istenek, hogy Cegléden eltölthettem egy évet, és részt vehettem az egyházközség életében. Különösen is sokat tanulhattam az alapvető emberi kapcsolatok és megnyilvánulások terén az Idősek Otthonában, ahol dolgoztam, mind a lakóktól, mind az ott dolgozóktól.
Egy arab mondás szerint: „nincs olyan pálma, amelyet a szél meg ne rázott volna!” Az élet viharai, mindannyiunk életében jelen vannak, így a mi papi életünkben is. De erőt adnak ezen az úton azok a barátok, kispaptársak, akikkel együtt haladunk.
Kérem Mindenható Urunkat, hogy két lábbal a földön járva, de szemünkkel az eget figyelve, az Istentől kijelölt úton tudjunk haladni, hogy hűséges papjai tudjunk lenni az Istennek.

Az újmisés atya kinevező iratából:
„Mivel egyházunk a jelen körülmények között szekularizált /elvilágiasodott / társadalomban él a hívő közösség belső életének fenntartása mellett nagyon fontos a katekumenális /ősi hitátadási mód/ szemlélet elsajátítása és az evangelizácizó /hitterjesztés/ végzése. Az elkötelezett családok is segítik ugyan a hit továbbadását, de mégis nagyon sokan vannak olyanok, akik saját családjukban nem, vagy nem kellőképpen találkoznak a kereszténységgel. Így válik nagyon fontossá, hogy a plébániai közösség egésze és annak egyes csoportjai is befogadó közösséget alkossanak. Ezekben szeretettel várják azokat, akik hitünk igazságaival is ismerkedni akarnak, és életüket az evangélium tanításának szellemében szeretnék élni.”

Urnaőrzőhelyet nyitunk a gyáli katolikus templom és plébánia együttes belsejében:
A sajátos gyáli adottságok miatt mindkét temető a településünk szélén helyezkedik el. Nagyok a távolságok és a közlekedés sem megoldott a temetők felé. Talán komoly segítséget jelentene, ha a város központjában tudnánk megoldani szeretteink földi maradványainak látogatását.
Azért urnaőrzőhely a neve, mert a templomban kezdőik a temetési szertartás és csak a szűkebb rokonok, kb. 20 fő tudna lemenni az urna elhelyezés színhelyére. Azonban hallhatósági és láthatósági lehetőséget biztosítunk minden résztvevő számára a modern technika segítségével.
A részletekről érdeklődni lehet a plébánián.

Hiszekegy magyarázata 1. (Jn. 14, 1 „Higgyetek Istenben!”)

A hit sokkal általánosabb dolog, mint gondolnánk. Mindenki hisz a szüleinek, az előző nemzedéknek, a felfedezőknek, a tudósoknak, az egyszerű emberek tapasztalatának. Enélkül nem tudnánk átadni tapasztalatainkat a másik nemzedéknek. Hit nem gyengeség.
A hit tapasztalat dolga. Gyakran, sőt állandóan azt tapasztalom, hogy a dolgok így és így történnek, akkor hiszem, hogy a következőkben is így lesz minden. Ez így van, akár a természetben, akár az emberi jellemben. Ugyan az ember szabad és meglepetéseket is okozhat, de hányszor bosszankodunk azon, hogy tudtam, hogy megint így teszel....
A hit vallásos értelemben azt jelenti, hiszem, hogy a természet felett őrködik Valaki. Ő hozta létre és ő irányítja a dolgokat. A vallásos embert, ezt a valakit Istennek nevezi. Sokat mondó kifejezés: A világnak gazdája van. Azsidó-keresztény isten fogalom egy személy, nemcsak egy törvény, egy adottság... A személy felfogásom szerint egy önálló, értelemmel, akarattal rendelkező lény. Ilyennek gondolom az Istent.
Ez az általános hit sokféleképpen fogalmazódik meg, az isten sokféleképpen „néz ki” az egyes korok és kultúrák szerint. Ebbe belefér a görögök-rómaiak sok isten hite éppúgy, mint a távoli népek egzotikus vallásainak istene. Igen nagy a különbség a zsidók monoteista hite és a keresztények szentháromságos egyistenhite között. Manapság vannak nagyszerű könyvek, amelyek a világ összes vallásával foglalkoznak. Vannak ma is primitív gondolatvilággal és rítussal rendelkező vallások is. Első olvasásra zavarónak tűnik, hogy mi is ebbe a sorozatba tartozunk. Azonban meg lehet békélni vele. Egy dolognak lehet egyszerű, primitív formája is, és lehet kifejlett, bonyolult, összetett, gazdag megjelenése és értelmezése.
A II. vatikáni zsinat egy külön dokumentumot adott ki a vallásokról, és abban úgy nyilatkozik, hogy minden igazi istenkereső vallásban van érték és nekünk azt tisztelni kell.
Mondhatni gyakran járok Svédországba, mert az ottani magyarok manapság csak úgy jutnak anyanyelvi szentmiséhez, ha itthonról elmegy hozzájuk valaki és végigjárja városaikat. Így szoktam én, és minden más vendég pap, egyik állomáshelyemen egy idős fogorvos asszonynál szállni. Ő rendkívül konzervatív. Azt is képes számon kérni, hogy a papi civil ing, miért nem fekete. Hogy lehet az, hogy a vendég pap színes dzsekiben utazik a repülőn? Egyszer arról panaszkodott, hogy miként lehet az, hogy a pápa leáll mindenféle boncokkal imádkozni Aszisziben. Ő egyenesen az ördögtől valónak tartja a népek közös imádságát Szent Ferenc szülőhelyén.
Most tartottunk ökumenikus szentmisét, melyen egy görög katolikus lelkész prédikált. Prédikációjának tartalma a különböző vallások voltak. Felsorolta, hogy melyik vallásban, mit lehet őszintén megcsodálni. A zsidó vallásban az Isten neve tisztletét csodálja. Jahve: Aki vagyok, aki leszek a számodra. Az isten neve küldetést is tartalmaz. Akinek istene van, annak dolga is van ezen a világon. A muzulmán vallásban a férfiak vallásosságát csodálhatjuk. Az ortodox vallásban az Isten Úrként való tisztelete a kiemelkedő vonás. A pompa szeretete is ezért van. Még nekem is reveláció volt ez az egyszerű gondolatmenet. Így érhető például a görög katolikusok pompa szeretete. Pedig ez nekem eddig mindig gyanús volt.
Drága kincsünk nekünk a hitünk. Hálás szívvel köszönjük Urunk,
Hogy szóllottál, hogy szerethetünk. SZVU. 223 5. v.
Hefler Gábor

Címkék: