MISEREND

Szentmise hétköznapokon:
kedd, péntek - 7:00
szombat - 18:00
vasárnap - 9:30

Igeliturgia:
hétfő, szerda - 7:00

Rózsafüzér: szombat - 7:00

Elérhetőségek:
telefon: +36 29 340 513
mobil: +36 30 325 7173
e-mail:
Káposztássy Béla plébániai kormányzó: kaposztassy.bela@vaciegyhazmegye.hu
plébánia: gyalrkp@gmail.com
Bankszámla szám: 64400044-30065885-51100002

Mária Családi Napközi

Mária Családi Napközi

Mária családi napközi adatai

Cím: Gyál 2360, Szent István u. 36.
Telefon: 06-30-828-3874
Ellátási terület: Gyál és a Gyáli kistérség
Címe: Gyál 2360, Szent István u. 36.
Telefon: 06 29 340 513
Fenntartó képviselője: Hefler Gábor
Címe: Gyál 2360, Szent István u. 36.
Elérhetősége: 06 29 340 513

A Mária családi napközi bemutatása

A Mária családi napközi Gyál központjában a Római Katolikus Plébánia tetőterében található.
Településünkön az országos átlagnál magasabb a gyermekvállalási kedv.
Településünkön 3 óvoda működik, több tagóvodával, közel (500 férőhellyel) és egy bölcsőde.
Az intézmények kihasználtsága közel 115%-os és a statisztikai előrejelzések alapján ennek csökkenése a közeljövőben sem várható.
Elhelyezési gondok ismertek továbbá több környező településen is, melyekről nem kevesen ingáznak Pestre, és így számukra is alternatív megoldás a kínált szolgáltatás. A településen létező gyermekellátási kapacitást egy bölcsőde képviseli, mindösszesen 60 fő kapacitással.

Napirend

A Családi napközi egész napos ellátás esetén az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből és egyéni készségfejlesztésből áll. A gyermek számára harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosítunk. Ösztönözzük a gyermek kreatív, önálló tevékenységét.

8. 00 – 8. 30 érkezés

8. 30 – 9. 00 WC, kézmosás, reggeli, kézmosás, fogmosás, szobai játék

9. 00 – 9. 45 kreatív óra

/ Hétfő: logika, Kedd: zene, Szerda: torna, Csütörtök: kézműves, Péntek: bibliai történetek. /

9. 45 – 10. 00 tízórai, öltözés

10. 00 – 11. 30 levegőzés, szabad játék

11. 30 – 12. 00 ebéd

12. 00 – 12. 30 fogmosás, cipőlevétel

12. 30 – 15. 00 alvás

15. 00 – 15. 30 uzsonna

15. 30 – 17. 00 levegőzés, hazamenetel

A Mária családi napközi kiemelt szakmai céljai

A Gyál Szent István u 36. szám alatti Mária Családi Napköziben fő feladatunknak tekintjük a 2-7 éves gyermekek napközbeni ellátásán, gondozásán túl, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztését családias hangulatban.
Ehhez felhasználjuk a játék, mese, zene eszközeit. Fontos számunkra a bensőséges, családi, egyházi, állalmi, ünnepek megülése. Ezeket kell elősegíteni, és megvalósítani. A napközi otthonosságához hozzá tartozik egymás örömeinek számontartása (pl. fényképfalon), szükség esetén a szeretetteljes vigasztalás. Nem az eredmény centrikus életet kell hangsúlyozni, hanem az egyéni képességeket értékelni.

Családi napközink szülő helyettesítési funkciót tölt be, a szülőt a nevelésben elsődleges szereplőnek tartjuk, a családi napközink pedig, együttműködő partner ebben. Ilyen módon támogatjuk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, családi segítség stb. hiányában szenvedő szülőt, illetve a saját személyiségfejlődését családon kívüli tevékenységgel biztosítani kívánó felnőttet.

Harmonikus működésünkhöz, az ellátások, szolgáltatások során szem előtt tartjuk mindenekelőtt a gyermekek érdekeit, ezen kívül figyelembe vesszük a szülők igényeit, valamint az ellátó intézmény képességét és reális lehetőségeit a szolgáltatásnyújtásban.

Szolgáltatásaink, közé tartozik a rendszeres étkeztetés, a különféle foglalkozások, a szabadidő megtervezése, a szabad játék, a nyugodt pihenés biztosítása, valamint a mozgás szabad levegőn.
Napi négyszeri élelmezést biztosítunk, melyen belül a reggeliről, a tízórairól és az uzsonnáról magunk gondoskodunk helyben, az intézmény konyhájában. Az ebédet közétkeztetés keretében oldjuk meg. Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és betartjuk.

Fontosnak tartjuk az önképzést, hogy eleget tudjunk tenni a változó, mindig megújuló kihívásoknak. Szakmai folyóiratok, könyvek, médiában, Interneten fellelhető anyagokból tájékozódunk és képezzük magunkat. Évente legalább egyszer közös lelkigyakorlaton veszünk részt.

Élő, egymást segítő kapcsolatra törekszünk a városi bölcsőde, óvodák vezetőivel, az ellátás területén működő védőnőkkel és az önkormányzat szociális irodájával, az ANTSZ területi munkatársával és a megyei gyámhivatal szakreferensével is.

A szülőket a faliújságon keresztül tájékoztatjuk a napi aktuális dolgokról, illetve az Interneten is. A családi napközink működésével kapcsolatos információkhoz naprakészen hozzájuthatnak weboldalunkon. Napközben a szülők részére telefonon bármikor elérhetőek vagyunk. A reggeli beérkezéskor és a gyermek hazavitelekor a gyermekhez kapcsolódó aktuális információcserére lehetőség van. Biztosítunk további fogadóórát a szülőknek, hogy a gyermekkel kapcsolatos eseményeket az erre kijelölt időben átbeszéljük.
A szülővel kötött megállapodás alapján szívesen készítünk fényképeket a gyermekről.

A családi napközi küldetése, missziója, missziós nyilatkozata:

A családi napközi azért jött létre, mert Gyálon és a kistérségben nem elegendő a bölcsődei, óvodai férőhelyek száma. Ezen kívül igény mutatkozott az egyházközségben egy olyan gyermekintézményre, ahol családias légkörben, kis létszámú csoportokban, keresztény szellemben nevelődhetnek a gyermekek. Ezért került sor a plébánia tetőterében egy közel 100 négyzetméteres (2 szoba, konyha, 2wc, előtér) lakrész kialakítására.
A gyermekek gondozását szakképzett pedagógusok és gondozónők végzik.
Rendelkezésünkre áll egy udvarrész, ahol mód van a levegőztetésre, sétára, játékra.
A Mária családi napközi 2-7éves, (igény esetén7-14 éves) korú gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást.
A szobák ennek a korosztálynak megfelelő bútorokkal, játékokkal lettek felszerelve, megteremtve a lehetőségét kétszer 7 gyermek ellátására. A gyermekek gondozását szakképzett (tanfolyamot végzett) pedagógusok és gondozónők végzik

Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása:

Az értelmi nevelés során a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk rendszerezni, és célirányosan bővíteni. Ezáltal a következő területek fejlődését célozzuk meg:

1. A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építünk, változatos tevékenységeket biztosítunk, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetről.

2. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - helyes mintaadással – különösen fontos feladatunk. Figyelmet kell fordítani a beszédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, s a válaszok igénylésére.

3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése.

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így a nevelés leghatékonyabb eszköze.
A kisgyerek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó tevékenységgé.
A kisgyerek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és a nevelő. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
A különböző játékformákhoz (mozgásos játékokhoz, a szerepjátékokhoz, az építő, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz, a dramatizáláshoz és a bábozáshoz) meg kell teremteni a megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, és eszközöket.

Mivel a bölcsődés és az óvodás gyermekek természetes megnyilvánulási formái a mozgás és a játék, ezért a fejlesztést ezen az alapon szeretnénk megvalósítani.
A mozgás és a játék biztosítása mellett szükséges az is, hogy az együttélés alapvető szabályait és erkölcsi normáit is elsajátítsa a gyermek.
A gondozás során a folyamatos odafigyeléssel biztosítjuk a gyermekek komfortérzetét. A gyermekek jó közérzete adhat csak pozitív alapot a családi napköziben folyó minden tevékenységhez.
A gyermekekkel való foglalkozás során úgy szeretnénk közvetíteni a kultúrát, hogy a bölcsődés és az óvodás korú gyermekek érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan, és értelmileg gazdagodjanak, s eközben boldog gyermekkorukat megőrizhessék.
Amennyiben a normál fejlődéstől eltérést észlelünk, arra a szülő figyelmét felhívjuk és segítünk a megfelelő szakember felkutatásában.
A kultúra átadásban alapvetőnek tartjuk a nemzeti hagyományok megőrzését, átörökítését.

VÁRJUK A GYEREKEKET VÉGTELEN SZERETETTEL ÉS TÖRŐDÉSSEL!

Feliratkozás RSS - Mária Családi Napközi csatornára